Tin trong nước Chính trị

UBTV Quốc hội thảo luận Luật quản lý ngoại thương và Luật hỗ trợ DN nhỏ & vừa(13:55 | 10-01-2017)

Tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 6, chiều 9/1, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về những vấn đề lớn còn ý kiến khác nhau của dự án Luật quản lý ngoại thương và dự án Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.


 

tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội đã thảo luận tại tổ và hội trường về dự án Luật quản lý ngoại thương. Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu Quốc hội, Cơ quan chủ trì thẩm tra, Cơ quan soạn thảo và các cơ quan hữu quan đã nghiên cứu tiếp thu, chỉnh lý, giải trình dự án Luật này. Dự thảo Luật đã được tiếp thu, chỉnh lý gồm 8 Chương và 118 điều, trong đó thêm 3 điều, gộp 2 điều thành 1 điều và bổ sung một số điểm, khoản.
Trình bày Báo cáo một số vấn đề lớn về dự án Luật Quản lý ngoại thương, Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế Vũ Hồng Thanh cho biết, đa số ý kiến nhất trí với phạm vi điều chỉnh của dự án Luật, đó là không đưa dịch vụ vào phạm vi điều chỉnh của dự án Luật vì nếu đưa vào sẽ có nhiều khó khăn trong công tác quản lý, do lĩnh vực dịch vụ rất rộng, đã có nhiều luật chuyên ngành điều chỉnh.
Về vấn đề này, Ủy ban Kinh tế cho rằng, do tính chất đặc thù của dịch vụ, việc xuất khẩu, nhập khẩu dịch vụ được thực hiện thông qua 2 phương thức: Một là, cung cấp qua biên giới, trong đó, nhà cung cấp dịch vụ và người sử dụng dịch vụ không gặp nhau. Hai là, tiêu dùng ngoài lãnh thổ, trong đó người sử dụng dịch vụ phải đi ra nước ngoài để tiếp cận dịch vụ của nhà cung cấp dịch vụ. Hiện nay, Việt Nam và nhiều nước khác sử dụng các biện pháp sau biên giới để quản lý hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu dịch vụ và các biện pháp này đều được cụ thể hóa trong các luật chuyên ngành. Do vậy, Ủy ban Kinh tế đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho giữ như quy định của dự thảo Luật.
Về trách nhiệm quản lý nhà nước về ngoại thương, đa số ý kiến cho rằng thẩm quyền tập trung tại Bộ Công Thương quá nhiều, do đó cần bổ sung quy định theo hướng minh bạch, công bằng, có cơ chế kiểm soát, giám sát; cần làm rõ trách nhiệm quản lý nhà nước của các bộ, ngành có liên quan; quy định rõ ràng và mạnh dạn phân cấp cho các địa phương để phát huy tốt vai trong quản lý ngoại thương.
Tiếp thu nội dung này, Ủy ban Kinh tế đã chỉnh lý các nội dung theo hướng quy định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của Bộ Công Thương chủ trì, chịu trách nhiệm trước Chính phủ trong thực hiện quản lý nhà nước về hoạt động ngoại thương.
Về Danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu, đa số ý kiến tán thành giao Chính phủ quy định chi tiết việc xây dựng và ban hành. Ủy ban Kinh tế nhận thấy, Dự thảo Luật quy định nguyên tắc, tiêu chí xác định hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu bảo đảm phù hợp với các cam kết quốc tế. Trên cơ sở các tiêu chí, nguyên tắc áp dụng, dự thảo Luật giao Chính phủ quy định chi tiết Danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu, bảo vệ lợi ích quốc gia trên các lĩnh vực như quốc phòng, an ninh, sức khỏe, môi trường, thuần phong mỹ tục, an ninh lương thực, cổ vật… Do vậy, Ủy ban Kinh tế đề nghị cho giữ như quy định tại dự thảo Luật.
Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo một số vấn đề lớn về dự án Luật
Về thẩm quyền áp dụng tạm ngừng xuất khẩu, tạm ngừng nhập khẩu, Ủy ban kinh tế cho rằng, tạm ngừng xuất khẩu, nhập khẩu là một biện pháp kiểm soát khẩn cấp trong hoạt động ngoại thương trong một thời điểm nhất định và có hiệu lực trong một khoảng thời gian nhất định. Sau khoảng thời gian này, hàng hóa sẽ được nhập khẩu hoặc xuất khẩu bình thường. Do có tính thời điểm rất cao nên việc áp dụng biện pháp tạm ngừng xuất khẩu, tạm ngừng nhập khẩu phải được quyết định theo một quy trình nhanh chóng, kịp thời bảo vệ lợi ích chung. Ủy ban kinh tế đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho giữ như quy định tại dự thảo Luật, đó là Bộ trưởng Bộ Công Thương quyết định việc tạm ngừng xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa trên cơ sở lấy ý kiến của các bộ, cơ quan ngang bộ có liên quan, trừ trường hợp luật có quy định khác.
Về vấn đề phát triển ngoại thương thông qua xúc tiến thương mại và thông qua hoạt động của các tổ chức xúc tiến thương mại tại nước ngoài, hiện có hai loại ý kiến. Ý kiến thứ nhất cho rằng không quy định tổ chức xúc tiến thương mại tại nước ngoài trong dự thảo Luật. Tuy nhiên loại ý kiến thứ hai lại cho rằng cần thiết quy định về tổ chức xúc tiến thương mại tại nước ngoài trong dự thảo Luật.
Thảo luận tại cuộc họp, đa số các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí với 4 trong 5 vấn đề mà Ủy ban Kinh tế nêu ra trong báo cáo. Riêng về vấn đề phát triển ngoại thương thông qua xúc tiến thương mại và thông qua hoạt động của các tổ chức xúc tiến thương mại tại nước ngoài quy định tại điều 109 của dự thảo Luật, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và nhiều Ủy viên khác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị chưa quy định việc thành lập mới tổ chức xúc tiến thương mại thuộc Bộ Công thương ở nước ngoài tại dự thảo Luật này. Vì cần phải có sự đánh giá hiệu quả của cả quá trình vừa qua và có chiến lược phát triển thương mại rõ ràng cụ thể, chứ không nên đưa định tính như trong dự thảo Luật hiện nay.
Bên cạnh đó, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng, cần rà soát lại và bổ sung thêm những quy định chặt chẽ để bảo vệ hàng hóa trong nước; quy định rõ trách nhiệm của Bộ Công Thương và Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường trong việc bảo vệ quyền lợi của doanh nghiệp trong nước khi có tranh chấp bản quyền sản phẩm với  nước ngoài.
Kết luận nội dung thảo luận, Phó chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển khẳng định, Về phạm vi điều chỉnh, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống như ý kiến của Ủy ban Kinh tế; về trách nhiệm quản lý ngoại thương đề nghị giao cho Bộ Công thương chủ trì và quy định rõ trách nhiệm của Bộ Công thương về vấn đề này. Đối với danh mục cấm xuất khẩu, nhập khẩu, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất giao Chính phủ quy định; đồng thời nhất trí việc áp dụng tạm dừng xuất khẩu, nhập khẩu thuộc thẩm quyền Bộ Công thương.
Đặc biệt, về khoản 2, điều 109 của Dự thảo Luật, Ủy ban Thường vụ Quốc hội không thống nhất với quy định thành lập các tổ chức xúc tiến thương mại mới thuộc Bộ Công thương tại nước ngoài. Tuy nhiên, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị ban soạn thảo biên soạn lại theo tinh thần Nhà nước khuyến khích, ủng hộ tổ chức xã hội nghề nghiệp tham gia tổ chức thương mại tại nước ngoài nhưng phải theo sự quản lý của Nhà nước.
tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội đã thảo luận tại Tổ và Hội trường về dự án Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV). 
các thành viên Ủy ban thường vụ Quốc hội cơ bản nhất trí với Báo cáo của Ủy ban Kinh tế, đồng thời tiếp tục nhất trí với sự cần thiết, tính cấp bách trong việc ban hành Luật nhằm tạo động lực cho tăng trưởng, phát triển nền kinh tế của nước ta trong thời gian tới. Tuy nhiên, các đại biểu cũng cho rằng, để đáp ứng được yêu cầu trình ra Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 3, Dự thảo Luật cần quy định cụ thể, rõ ràng, minh bạch, tránh tình trạng chung chung, đặc biệt một số nội dung cần đi vào đúng trọng tâm, trọng điểm hơn nữa.
Về phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng, nhiều ý kiến cho rằng, với tỷ lệ chiếm khoảng 97,9% như hiện nay, việc hỗ trợ cho DNNVV là quá rộng trong khi nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước có hạn. Do đó, theo Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ, trước hết phải căn cứ vào nguồn lực hỗ trợ cho DNNVV, phải cân nhắc để không đầu tư một cách tràn lan. Việc hỗ trợ theo hướng hỗ trợ cơ bản, tuy nhiên, không có nghĩa là tất cả các DNNVV được hưởng các hỗ trợ này mà phải đáp ứng điều kiện hỗ trợ của từng nội dung hỗ trợ cơ bản. Về hỗ trợ trọng tâm, phải tìm các doanh nghiệp có những nội dung cần thiết quy định nội dung hỗ trợ, mục tiêu hướng vào DNNVV như các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, doanh nghiệp chuyển đổi từ hộ kinh doanh, doanh nghiệp tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị... Phải quy định rõ những doanh nghiệp được tập trung ưu tiên hỗ trợ là những DNNVV nào?.
Về tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa, Dự án Luật hiện đưa ra hai phương án, trong đó phương án 1 chỉ quy định chung về tiêu chí xác định DNNVV và khung giới hạn về tổng nguồn vốn và số lao động bình quân năm là những chỉ tiêu cơ bản của doanh nghiệp, cụ thể giao Chính phủ hướng dẫn, quy định phù hợp với quy mô của DNNVV từng thời kỳ. Phương án 2 sẽ cơ bản giữ nội dung như Chính phủ đã trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 2, thay đổi từ bảng tiêu chí sang thành các khoản theo đúng kỹ thuật lập pháp. Tuy nhiên, theo Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Phan Xuân Dũng, “dựa vào tiêu chí là bao nhiêu người thì không phải, không nói đến người thì cũng không đúng”. Đưa ra ví dụ về doanh nghiệp Uber và công ty đa quốc gia kinh doanh khách sạn khi các công ty này mặc dù chỉ có một nhóm người nhỏ nhưng doanh thu lại hàng tỷ đô la, Chủ nhiệm Phan Xuân Dũng đề nghị cần cân nhắc lại các tiêu chí trên.
Về hỗ trợ tín dũng từ các quỹ, phân tích bài học về quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã ở các địa phương hiện nay khó thành công, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính- Ngân sách Nguyễn Đức Hải cho rằng, việc có quá nhiều quỹ sẽ không quản lý được. Còn theo Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Phan Thanh Bình, Dự thảo luật nên theo hướng quy định nội dung hỗ trợ cho các quỹ, thành lập các quỹ, còn quy định cụ thể sẽ do Thủ tướng xem xét, cân nhắc trên tinh thần của Luật.
Về hỗ trợ chính sách tài chính, một số ý kiến cho rằng, quy định như trong Dự thảo luật hiện nay là quá rộng, gây khó khăn cho vấn đề về tài chính, ngân sách. Do đó, không nên quy định về ưu đãi thuế trong Dự thảo Luật để bảo đảm tính thống nhất và đồng bộ của hệ thống pháp luật. Theo Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng, Dự án Luật “không nên đụng đến” Luật Ngân sách Nhà nước, Luật thuế, Luật đất đai bởi đây là những “rường cột” rất cơ bản của nền kinh tế nước ta, nếu sửa các luật “rường cột” này sẽ rất phức tạp.
Mặt khác, bày tỏ “băn khoăn” về tính khả thi của Dự thảo luật khi quy định vấn đề hỗ trợ chính sách tài chính cho các DNNVV, Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho rằng, “nói giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, nhưng có giảm được không?”. Bởi theo Chủ nhiệm Nguyễn Hạnh Phúc, trong 5 năm đầu sản xuất, DNNVV “hòa vốn, không lỗ là giỏi”, do đó, việc đưa ra chính sách giảm thuế thu nhập doanh nghiệp “có đưa ra cũng không giải quyết vấn đề gì”.
Tổng thư ký QH Nguyễn Hạnh Phúc: Chính sách hỗ trợ DNNVV cần quy định cụ thể, đánh giá hết tác động để có tính khả thi hơn
Ngoài ra, về một số chính sách hỗ trợ khác như hỗ trợ tham gia mua sắm công, xúc tiến, mở rộng thị trường, nâng cao năng lực công nghệ, hỗ trợ mặt bằng sản xuất…., Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định và một số đại biểu khác đề nghị Dự thảo Luật cần quy định cụ thể, đánh giá được hết tác động để có tính khả thi hơn.
Về tính thống nhất trong hệ thống pháp luật, theo Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định, Điều 12 của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 quy định, khi một luật sửa nhiều luật thì phải chỉ rõ sửa điều nào, khoản nào theo hướng một là sửa luôn hoặc chỉ ra điều nào của luật nào sẽ phải sửa. Tuy nhiên, Dự thảo Luật chưa xử lý được vấn đề này. Có cùng ý kiến như trên, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cũng cho rằng, có cơ sở pháp lý trong Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 cho phép sửa đổi nhiều luật khác, tuy nhiên, để đảm bảo tính khả thi, cơ chế, chính sách trong Dự án Luật phải đảm bảo tính khả thi, quy định rõ từng chủ thể có trách nhiệm liên quan.
Về tính khả thi của Dự án Luật, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Nguyễn Văn Giàu và một số đại biểu khác đề nghị cần hoàn tất toàn bộ các văn bản mà dự thảo Luật giao Chính phủ quy định gồm 11 nội dung hỗ trợ và 3 Chương trình trọng tâm trước khi trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 3 theo đúng quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
 Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị cần xem xét lại một số nội dung về phạm vi điều chỉnh, các nội dung hỗ trợ trong đó có vấn đề về hỗ trợ tiếp cận tín dụng từ các quỹ. Đặc biệt, cần lưu ý việc Dự thảo Luật có quy định Chính phủ sử dụng ngân sách nhà nước để hỗ trợ cho vay là sai cơ bản so với Luật Ngân sách Nhà nước hay việc quy định hỗ trợ tài chính về thuế sẽ “phá vỡ” hệ thống chính sách thuế. Ngoài ra, về kỹ thuật lập pháp, Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị cần xem xét các quy định về “Chương trình” bởi như hiện nay là “không ổn”.
Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển kết luận phiên họp
Phát biểu kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển nêu rõ, thứ nhất, các thành viên Ủy ban thường vụ Quốc hội đều cho rằng phạm vi điều chỉnh trong Dự thảo Luật hiện nay là quá rộng, do đó cần rà soát lại. Việc hỗ trợ phải có trọng tâm, trọng điểm, có thời gian và phải đi theo xu hướng đổi mới mô hình tăng trưởng. Việc hỗ trợ nên tập trung vào những doanh nghiệp có xu hướng phát triển mạnh, phù hợp với mô hình tăng trưởng.
Thứ hai, phải đảm bảo tính thống nhất của hệ thống pháp luật, không được phá vỡ, nhất là những trụ cột quan trọng như Luật Ngân sách Nhà nước, Luật thuế, Luật đất đai…Tuy nhiên, nếu có đủ điều kiện thì có thể sửa Luật thuế thu nhập doanh nghiệp tại một kỳ họp với hình thức rút gọn.
Đồng thời phải đảm bảo tính khả thi, tính cụ thể của luật. Do đó, cần làm rõ 11 nội dung hỗ trợ và 3 Chương trình trọng tâm đã giao Chính phủ quy định.
Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển đề nghị một số nội dung cần rà soát lại như việc hỗ trợ qua hình thức tín dụng, bù lãi suất, không thể qua “con đường ngân sách”; rà soát lại số lượng các loại quỹ hỗ trợ, một số Quỹ như Quỹ bảo lãnh, Quỹ hỗ trợ phát triển, Quỹ đầu tư mạo hiểm có thể duy trì, một số loại quỹ khác cần cân nhắc, tránh phân tán nguồn lực; đề nghị cần xem xét lại kỹ thuật lập pháp, trong đó quy định việc xây dựng chương trình cần phải căn cứ theo quy định của luật.
Để hoàn thiện Dự án Luật, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển đề nghị Ủy ban Kinh tế phối hợp cùng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ có liên quan, đặc biệt là Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước, Hiệp hội DNNVV; tiếp thu các ý kiến của thành viên Ủy ban thường vụ Quốc hội để hoàn chỉnh và trình ra Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách trong thời gian tới trên tinh thần “viết lại cho chặt chẽ hơn”.

Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu Quốc hội tại Kỳ họp thứ 2, dự thảo Luật quản lý ngoại thương đã được tiếp thu, chỉnh lý thêm 3 điều, gộp 2 điều thành 1 điều và bổ sung một số điểm.

 

Theo đó, đa số ý kiến nhất trí không đưa dịch vụ vào phạm vi điều chỉnh của dự án Luật vì nếu đưa vào sẽ có nhiều khó khăn trong công tác quản lý, do lĩnh vực dịch vụ rất rộng, đã có nhiều luật chuyên ngành điều chỉnh.

Về trách nhiệm quản lý nhà nước về ngoại thương, đa số ý kiến cho rằng thẩm quyền tập trung tại Bộ Công Thương quá nhiều, do đó cần bổ sung quy định theo hướng minh bạch, công bằng, có cơ chế kiểm soát, giám sát; cần làm rõ trách nhiệm quản lý nhà nước của các Bộ, ngành có liên quan; quy định rõ ràng và mạnh dạn phân cấp cho các địa phương để phát huy tốt vai trong quản lý ngoại thương.

 

Về Danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu, đa số ý kiến tán thành giao Chính phủ quy định chi tiết việc xây dựng và ban hành.

 

Về thẩm quyền áp dụng tạm ngừng xuất khẩu, tạm ngừng nhập khẩu, Ủy ban kinh tế cho rằng, tạm ngừng xuất khẩu, nhập khẩu là một biện pháp kiểm soát khẩn cấp trong hoạt động ngoại thương trong một thời điểm nhất định và có hiệu lực trong một khoảng thời gian nhất định. Sau khoảng thời gian này, hàng hóa sẽ được nhập khẩu hoặc xuất khẩu bình thường. Do có tính thời điểm rất cao nên việc áp dụng biện pháp tạm ngừng xuất khẩu, tạm ngừng nhập khẩu phải được quyết định theo một quy trình nhanh chóng, kịp thời bảo vệ lợi ích chung. Ủy ban kinh tế đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho giữ như quy định tại dự thảo Luật, đó là Bộ trưởng Bộ Công Thương quyết định việc tạm ngừng xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa trên cơ sở lấy ý kiến của các bộ, cơ quan ngang bộ có liên quan, trừ trường hợp luật có quy định khác.

 

 

Thảo luận tại cuộc họp, đa số các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí với 4 trong 5 vấn đề mà Ủy ban Kinh tế nêu ra. Riêng về vấn đề phát triển ngoại thương thông qua xúc tiến thương mại và thông qua hoạt động của các tổ chức xúc tiến thương mại tại nước ngoài quy định tại điều 109 của dự thảo Luật, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và nhiều Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị chưa quy định việc thành lập mới tổ chức xúc tiến thương mại thuộc Bộ Công thương ở nước ngoài tại dự thảo Luật này. Vì cần phải có sự đánh giá hiệu quả của cả quá trình vừa qua và có chiến lược phát triển thương mại rõ ràng cụ thể, chứ không nên đưa định tính như trong dự thảo Luật hiện nay.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng, cần rà soát lại và bổ sung thêm những quy định chặt chẽ để bảo vệ hàng hóa trong nước; quy định rõ trách nhiệm của Bộ Công Thương và Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường trong việc bảo vệ quyền lợi của doanh nghiệp trong nước khi có tranh chấp bản quyền sản phẩm với  nước ngoài.

 

Dự án Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) cũng đã được các ĐBQH khóa XIV thảo luận tại Kỳ họp thứ 2 vừa qua. Các thành viên Ủy ban thường vụ Quốc hội nhất trí với sự cần thiết, tính cấp bách trong việc ban hành Luật nhằm tạo động lực cho tăng trưởng, phát triển nền kinh tế trong thời gian tới. Tuy nhiên, các đại biểu cho rằng, để đáp ứng được yêu cầu trình ra Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 3, Dự thảo Luật cần quy định cụ thể, rõ ràng, minh bạch, tránh tình trạng chung chung, đặc biệt một số nội dung cần đi vào đúng trọng tâm, trọng điểm hơn nữa.

 

Về phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng, nhiều ý kiến cho rằng, với tỷ lệ chiếm khoảng 97,9% như hiện nay, việc hỗ trợ cho DNNVV là quá rộng trong khi nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước có hạn. Do đó, trước hết phải căn cứ vào nguồn lực hỗ trợ cho DNNVV, phải cân nhắc để không đầu tư một cách tràn lan. Việc hỗ trợ theo hướng hỗ trợ cơ bản, tuy nhiên, không có nghĩa là tất cả các DNNVV được hưởng các hỗ trợ này mà phải đáp ứng điều kiện hỗ trợ của từng nội dung hỗ trợ cơ bản. Về hỗ trợ trọng tâm, phải tìm các doanh nghiệp có những nội dung cần thiết quy định nội dung hỗ trợ, mục tiêu hướng vào DNNVV như các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, doanh nghiệp chuyển đổi từ hộ kinh doanh, doanh nghiệp tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị...Phải quy định rõ những doanh nghiệp được tập trung ưu tiên hỗ trợ là những DNNVV nào?.

 

Về tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa, Dự án Luật hiện đưa ra hai phương án, trong đó phương án 1 chỉ quy định chung về tiêu chí xác định DNNVV và khung giới hạn về tổng nguồn vốn và số lao động bình quân năm là những chỉ tiêu cơ bản của doanh nghiệp, cụ thể giao Chính phủ hướng dẫn, quy định phù hợp với quy mô của DNNVV từng thời kỳ. Phương án 2 cơ bản giữ nội dung như Chính phủ đã trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 2, thay đổi từ bảng tiêu chí sang thành các khoản theo đúng kỹ thuật lập pháp.

Về hỗ trợ tín dũng từ các quỹ, đại biểu băn khoăn có quá nhiều quỹ sẽ không quản lý được, bài học về quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã ở các địa phương hiện nay là ví dụ. Ngoài ra không nên quy định về ưu đãi thuế trong Dự thảo Luật để bảo đảm tính thống nhất và đồng bộ của hệ thống pháp luật. Dự thảo Luật cần quy định cụ thể, đánh giá được hết tác động để có tính khả thi hơn.

 

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị cần xem xét lại một số nội dung về phạm vi điều chỉnh, các nội dung hỗ trợ trong đó có vấn đề về hỗ trợ tiếp cận tín dụng từ các quỹ. Đặc biệt, cần lưu ý việc Dự thảo Luật có quy định Chính phủ sử dụng ngân sách nhà nước để hỗ trợ cho vay là sai cơ bản so với Luật Ngân sách Nhà nước hay việc quy định hỗ trợ tài chính về thuế sẽ “phá vỡ” hệ thống chính sách thuế. 


Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển kết luận: phạm vi điều chỉnh trong Dự thảo Luật là quá rộng, do đó cần rà soát lại. Việc hỗ trợ phải có trọng tâm, trọng điểm, có thời gian và phải đi theo xu hướng đổi mới mô hình tăng trưởng. Việc hỗ trợ nên tập trung vào những doanh nghiệp có xu hướng phát triển mạnh, phù hợp với mô hình tăng trưởng. Thứ hai, phải đảm bảo tính thống nhất của hệ thống pháp luật, không được phá vỡ, nhất là những trụ cột quan trọng như Luật Ngân sách Nhà nước, Luật thuế, Luật đất đai…Tuy nhiên, nếu có đủ điều kiện thì có thể sửa Luật thuế thu nhập doanh nghiệp tại một kỳ họp với hình thức rút gọn. Đồng thời phải đảm bảo tính khả thi, tính cụ thể của luật. Do đó, cần làm rõ 11 nội dung hỗ trợ và 3 Chương trình trọng tâm đã giao Chính phủ quy định...

(T.Dũng)