CƠ CẤU TỔ CHỨC

---------------------

 

- Ban Giám đốc

+ Giám đốc: Trần Nam Đông

+ Phó Giám đốc:  Đào Văn Tuấn.

 

- Phòng Tổ chức hành chính – Kế hoạch tài vụ

+ Trưởng phòng: Nguyễn Vũ Từ Thức

+ Phó Trưởng phòng: Lê Thị Ngọc Dung

+ Phó Trưởng phòng: Trần Thị Hải Nguyệt

 

- Phòng Chuyên mục

+ Trưởng phòng: Trịnh Bửu Chuẩn

+ Phó Trưởng phòng: Nguyễn Văn Phát

 

- Phòng Khoa giáo

+ Trưởng phòng: Vũ Xuân Hải

+ Phó Trưởng phòng: Phạm Thị Kim Huê

 

- Phòng Phát thanh

+ Trưởng phòng: Đỗ Văn Phước

+ Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thị Thanh Hải

+ Phó Trưởng phòng: Đặng Phước Toàn

 

- Phòng Văn nghệ

+ Trưởng phòng: Đinh Duy Hảo

+ Phó Trưởng phòng: Phạm Thị Kim Chánh

 

- Phòng Thời sự

+ Trưởng phòng: Ngô Ngọc Duệ

+ Phó Trưởng phòng: Thái Hoàng Sơn

 

- Phòng Vệ tinh

+ Trưởng phòng: Nguyễn Đình Thanh

+ Phó Trưởng phòng: Tống Thị Tâm Bình

 

- Phòng PT-TH Online

+ Phó Trưởng phòng: Dương Tân Tiến

+ Phó Trưởng phòng: Lại Thị Thanh Hương

 

- Phòng Phim Tài liệu

+ Trưởng phòng: Cao Quốc Sang

 

- Trung tâm Dịch vụ Phát thanh – Truyền hình

+ Giám đốc: Võ Nữ Thu Sương

+ Phó Giám đốc: Trần Thị Xuân Dung

 

- Trung tâm Kỹ thuật – Sản xuất chương trình

+ Giám đốc: Hoàng Bình Long

+ Phó Giám đốc: Lê Văn Hoàng

+ Phó Giám đốc: Cổ Thiên Chương

 

- Trung tâm Tư vấn kỹ thuật Phát thanh - Truyền hình

+ Giám đốc: Dương Huyền Trâm

+ Phó Giám đốc: Vũ Nhật Hân

+ Phó Giám đốc: Huỳnh Thị Kim Phụng