GIỚI THIỆU CHUNG

-------------------------------------------------

ĐÀI PHÁT THANH – TRUYỀN HÌNH ĐỒNG NAI

Địa chỉ: Đường Đồng Khởi – phường Tam Hòa – Thành phố Biên Hòa – Tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: 0613.823623 – Fax: 0613.828631

------------------------------------

Được thành lập ngày 19/11/1976, Đài Phát thanh – Truyền hình Đồng Nai là cơ quan ngôn luận, tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền địa phương và là diễn đàn công dân trong tỉnh Đồng Nai.

Trải qua hơn 40 năm hình thành và phát triển, Đài PT-TH Đồng Nai đã khắc phục những khó khăn, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, góp phần quan trọng vào nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đài PT-TH Đồng Nai đã tổ chức tuyên truyền đậm nét các hoạt động kỷ niệm, các ngày lễ lớn của tỉnh, của đất nước, những sự kiện trọng đại trong và ngoài nước; tuyên truyền và đấu tranh chống các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực trong xã hội… qua đó góp phần định hướng dư luận xã hội, nâng cao nhận thức của nhân dân, khơi dậy niềm tự hào, ý thức tự cường dân tộc, niềm tin vào Đảng và Bác Hồ, nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức, ra sức thi đua thực hiện có hiệu quả sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, tích cực chủ động hội nhập quốc tế, phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Với thương hiệu ĐNRTV, Đài PT-TH Đồng Nai ngày càng đổi mới, nâng cao chất lượng, chương trình phát thanh – truyền hình trên 03 kênh truyền hình (ĐN1, ĐN2 và ĐN3), 01 kênh phát thanh (FM 97,5MHz); trang thông tin điện tử của Đài PT-TH Đồng Nai (www.dnrtv.org.vn).

Đặc biệt, từ năm 2008 đến nay, thực hiện Nghị định số 43/NĐ-CP của Chính phủ, Đài PT-TH Đồng Nai đã tự chủ về biên chế, tự cân đối thu chi, đảm bảo kinh phí hoạt động và làm nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước.

Trong 40 năm hình thành và phát triển, Đài PT-TH Đồng Nai luôn có nhiều tin, bài, phóng sự đạt giải cao tại các giải báo chí quốc gia, các kỳ Liên hoan truyền hình toàn quốc… Đặc biệt, đầu năm 2012, Đài PT-TH Đồng Nai vinh dự được tặng thưởng Huân chương độc lập hạng ba. Và vào ngày 21/6/2014, Đài PT-TH Đồng Nai chính thức đưa vào sử dụng Tòa nhà Trung tâm kỹ thuật Phát thanh – Truyền hình.

Trải qua 40 năm hình thành và phát triển, thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác báo chí của Đài PT-TH Đồng Nai đã đạt được những thành tựu đáng ghi nhận. Chương trình, số lượng và chất lượng tin bài, vùng phủ sóng và chất lượng phát sóng của Đài PT-TH Đồng Nai đang ngày càng được khẳng định cả về vị thế và thương hiệu ở khu vực Đông Nam bộ và cả nước, tạo hành trang để Đài PT-TH Đồng Nai tiếp tục phát triển vững bước vào thời kỳ CNH, HĐH đất nước, góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân tỉnh Đồng Nai hoàn thành xuất sắc những chương trình, mục tiêu, kế hoạch đã đề ra, xứng đáng là công cụ sắc bén, cơ quan ngôn luận của Đảng, chính quyền, là tiếng nói, diễn đàn của nhân dân trong tỉnh./.